Vilka är vi?

Etiska regler

Mycket av informationen som vi hanterar är konfidentiell och därför ställs höga krav på hur vi hanterar den.

Vi följer särskilda branschregler för informationshantering.
Vi garanterar uppgiftslämnares integritet. Det innebär exempelvis att inga enskilda intervjusvar lämnas till utomstående. Vi garanterar våra kunder att konfidentiell köpt företagsunikinformation inte säljs eller på annat sätt förmedlas till tredje part.

Fürst Scandinavian Research följer de internationella etiska reglerna för marknadsundersökningar som fastställts av ICC/ESOMAR.

Nedladdningsbara regler från ICC/ESOMAR

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMARs internationella regler för marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. Detta gäller bland annat tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring och försäljning å andra sidan.

Fürst Scandinavian Research är medlem i föreningen MSPA, Mystery Shopping Providers Association Europe.

Vi är också medlemmar i SÖK, Sveriges Marknadsundersökare.

Nedladdningsbara regler från MSPA avseende genomförande av anonyma kundbesök

mspa