Vilka är vi?

Kvalitet i våra undersökningar

För att genomföra undersökningar av högsta möjliga kvalitet krävs bra och noggranna förberedelser. Därför lägger vi stor kraft vid genomgång av varje undersöknings bakgrund, syfte och mål. Därefter sker en noggrann utvärdering av de provintervjuer som genomförs i varje projekt innan vi till sist påbörjar själva datainsamlingen.

Våra intervjuare genomgår en grundutbildning innan de provar att jobba i fält och många intervjuare har lång erfarenhet i branschen.

Utbildningen har speciellt fokus på etik och respondentens rättigheter, samt betydelsen av god intervjukvalitet.

Våra intervjuledare vägleder och följer löpande upp intervjuarbetet och vi har goda system och rutiner för att fånga upp kvalitetsbrister.